norravi.com

Norra Vi Hembygdsförening

Norra Vi Hembygdsförening’s syfte och mål

Föreningens uppgift skall vara att värna om och sprida kunskap om natur och kultur i Norra Vi, från forntid till nutid, och för framtiden med tanke på kommande generationer.

Föreningen vill nå sitt syfte genom;

  • att befrämja kunskapen om och känslan för hembygden och dess ur historisk och kulturell synpunkt värdefulla traditioner.
  • att utifrån historiskt perspektiv dokumentera nutiden och utvecklingens påverkan på framtida generationers livsbetingelser.
  • att aktivt medverka till vård och bevarande av dess natur och kultur, landskapsmiljö och fornminnen samt vid samhälls- och miljöplanering.
  • att dokumentera intressanta föremål, handlingar och skeenden med anknytning till bygden i nutid och i gången tid.
  • att samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer inom verksamhetsområdet samt stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling.
  • att organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annat som kan öka kunskapen om bygden, dess natur och historia. att stimulera hembygdsforskning, liksom släktforskning för att göra bygden intressant för människor i alla åldrar.
  • att lägga särskild vikt vid att stimulera barn och ungdoms intresse för hembygd, natur och kultur. att utnyttja alla tillgängliga kanaler för att nå ut till medlemmar med aktuell information.

Norra Vi hembygdsförening bildades 1987 och har Norra Vi som sitt intresseområde. Målsättningen är att värna om natur och kultur i Norra Vi, nu och med tanke på kommande generationer. Verksamheten ska präglas av ett nu- och framtidsperspektiv och således inte enbart fokusera på att studera tidigare historiska skeenden.

Bli medlem!

  • Föreningen har för närvarande 270 medlemmar.
  • Medlemsavgiften är 100 kr för en person och 150 kr för familj.
  • För att bli medlem kontakta styrelsen.

Sammankomster

Årligen har föreningen 6-7 allmänna sammankomster med varierande innehåll. Se sidan aktiviteter för kommande evenemang.

Böcker och skrifter

Läs mer om våra böcker och skrifter här.

Hembygdsgård

Föreningen driver ingen hembygdsgård. Samlingsplatser för föreningen är församlinghemmet och Bygdegården i Tullerum som ägs av Norra Vi Idrottssällskap. Dubbelgården Smedstorp med sin unika miljö kan anses vara representant för bygdens historia.

QR-koder vid torp- och gårdsruiner

Över 80 QR-koder har placerats ut på torp- och gårdsruiner. Samtliga har videoinspelats. Sammalunda har skett med 15 intressanta platser. Ett trettiotal personer i bygden har intervjuats. Filmerna finns tillgängliga på här på norravi.com och Youtube.

Filmer från Norra Vi socken

Föreningen arbetade  2019 – 2021 med ett miljöprojekt , Vår vardag – våra val. Det gällde främst vår närmiljö där vi riktade blicken mot skog, lantbruk, vatten, fiske, insekter, fåglar och andra djur och hur dessa kunde påverkas av miljöförändringar.

Vår ambition har varit att, hos boende och fritidsboende i Norra Vi, öka medvetenheten om hur vår närmiljö mår. En väg att gå var att t.ex. erbjuda föreläsningar och diskussioner med experter på området. En annan var att lyfta fram miljöfrämjande exempel från bygden runt omkring.

Vi ville också ta reda på hur norravi-bor i allmänhet såg på  miljö-och klimatförändringarna. Genom filmade intervjuer med ett antal personer hoppades vi kunna väcka engagemang hos flera. Dessa finns tillgängliga på här på norravi.com, youtube.com/visitydre och visitydre.se.