Om oss

Norra Vi hembygdsförening bildades 1987 och har Norra Vi som sitt intresseområde. Målsättningen är att värna om natur och kultur i Norra Vi  nu och med tanke på kommande generationer.

Uppgiften enligt stadgarna är kortfattat:
* att befrämja kunskapen och känslan för hembygden
* att aktivt medverka till vård och bevarande
* att dokumentera föremål och skeenden, historiskt och i nutid
* att samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer
* att stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling
Verksamheten ska präglas av ett nu- och framtidsperspektiv och således inte enbart fokusera på att studera tidigare historiska skeenden.

Föreningen har 270 medlemmar. Medlemsavgiften är 100 kr för en person och 150 kr för familj.

Årligen har föreningen 6-7 allmänna sammankomster med varierande innehåll.

Tre småskrifter om lanthandel, skolor och yrkesfolk har givits ut. År 1991 gav föreningen ut ”Norra Vi i bild”, 1998 ”Sörskaten i mitt hjärta”, 2003 ”Norra Vi,  Berättelser om en bygd och dess människor”,  2006 Ydreboa”, 2008-09 ”Norra Vi:s gårdar och dess människor del 1-3, 2011 ”Norra Vi konfirmandbok” och 2012 ”Norra Vi, Berättelser om människor och händelser i en bygd”, 2016 ”Minnesbok över begravda i Norra Vi”, 2016 ”Dass, jordkällare, vattenkällor och ladugårdar”.  Vissa titlar finns till försäljning. De två sistnämnda kan beställas hos någon i styrelsen.
”Resan de gjorde” 2021, ett epos om emigrationen från Norra Vi till Nordamerika under 1800-talet och tidigt 1900-tal. Författare Björn Johansson Norra Vi Prästgård. Kan beställas hos någon i styrelsen.

Till föreningens 35-årsjubileum 2022 utgavs en jubileumsskrift, sammanställd och redigerad av Björn Johansson, Norra Vi Prästgård. Ett fåtal exemplar finns. Kan beställas hos någon i styrelsen.

Ett långsiktigt arbete med att dokumentera samtliga gårdar har pågått under flera år, vilket bl.a. resulterade i en Cd ”223 gårdar, torp och backstugor i Norra Vi” (2006) innehållande beskrivningar av 223 boplatser med 2 300 fotografier. På f.d. databasen Bygdeband, numera Utforska platsen på Hembygdsförbundets hemsida Hembygdsportalen, har införts uppgifter om alla i socknen kända gårdar, torp och backstugor, 533 platser, 2679 personer och  2678 fotografier. 100 000-tals personer från hela världen besöker varje år denna sida.

Över 80 QR-koder har placerats ut på torp- och gårdsruiner. Samtliga har  videoinspelats. Sammalunda har skett med 15 intressanta platser. Ett trettiotal personer i bygden har intervjuats.
Betydande forskning om emigrationen från Norra Vi på 1800-talet har utförts och resulterat i boken ”Resan de gjorde” 2021.

Föreningen driver ingen hembygdsgård. Dubbelgården Smedstorp med sin unika miljö får anses vara representant för bygdens historia.

Föreningen arbetade  2019 – 2021 med ett miljöprojekt , Vår vardag – våra val.
Det gällde främst vår närmiljö där vi riktade blicken mot skog, lantbruk, vatten, fiske, insekter, fåglar och andra djur och hur dessa kunde påverkas av miljöförändringar.

Vår ambition har varit att, hos boende och fritidsboende i Norra Vi, öka medvetenheten om hur vår närmiljö mår. En väg att gå var att t.ex. erbjuda föreläsningar och diskussioner med experter på området. En annan var att lyfta fram miljöfrämjande exempel från bygden runt omkring.
Vi ville också ta reda på hur norravi-bor i allmänhet såg på  miljö-och klimatförändringarna. Genom filmade intervjuer med ett antal personer hoppades vi kunna väcka engagemang hos flera. Dessa  finns tillgängliga på Youtube, Visit Ydre.

Comments are closed.