Hembygdsföreningen

Norra Vi Hembygdsföreningens syfte och mål

Föreningens uppgift skall vara att värna om och sprida kunskap om natur och kultur i Norra Vi från forntid till nutid och för framtiden med tanke på kommande generationer.

Föreningen vill nå sitt syfte genom;

  • att befrämja kunskapen om och känslan för hembygden och dess ur historisk och kulturell synpunkt värdefulla traditioner
  • att utifrån historiskt perspektiv dokumentera nutiden och utvecklingens påverkan på framtida generationers livsbetingelser
  • att aktivt medverka till vård och bevarande av dess natur och kultur, landskapsmiljö och fornminnen samt vid samhälls- och miljöplanering
  • att dokumentera intressanta föremål, handlingar och skeenden med anknytning till bygden i nutid och i gången tid
  • att samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer inom verksamhetsområdet samt stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling
  • att organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annat som kan öka kunskapen om bygden, dess natur och historia
  • att stimulera hembygdsforskning, liksom släktforskning för att göra bygden intressant för människor i alla åldrar
  • att lägga särskild vikt vid att stimulera barn och ungdoms intresse för hembygd, natur och kultur
  • att utnyttja alla tillgängliga kanaler för att nå ut till medlemmar med aktuell information

Comments are closed.